අලි ඇතුන්

ඒ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය කියා සිටින්නේ, 2019,2020 හා 2021 යන වසර තුන තුළ වන අලි 1110 ක් හා පුද්ගලයන් 376 දෙනෙකු මරු මුවට පත්වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව 2019 වසරේ අලි මරණ 407 ක් හා පුද්ගල මරණ 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, 2020 වර්ෂය තුළදී අලි මරණ 328 ක් හා පුද්ගල මරණ 112ක් වාර්තා වී ඇත.

ඊට අමතරව 2021 වසරේදි අලි මරණ 375 ක් හා පුද්ගල මරණ 147 ක් සිදුව තිබේ.

අලි මිනිස් ගැටුම් වළක්වාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලුණුගම්වෙහෙර වනජීවී කාර්යාලයේදී පැවති සාකච්ඡාවක් අතරතුර එම තොරතුරු හෙළිදරව්ව් වූ අතර, එහිදී කෘශිකර්ම, වන ජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින් කියා සිටියේ මෙම ගැටළුවට මූලික විසඳුම් ලෙස ලබන වසර වන විට අලි මිනිස් ගැටුම් පවතින දිස්ත්‍රික්ක 19 ක ප්‍රාදේශීය බල ලේකම් කලාප 131 ක් සඳහා විදුලි වැටවල් සකස් කර අවසන් කරන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්