හෙට 11 සහ අගෝස්තු 14 යන ඉරිදා දින නියමිත විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව වාර්තා වේ.

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අගෝස්තු 12 සහ 13 සඳහා පැය 1 ක විදුලි කප්පාදුවක් පහත පරිදි අනුමත කරන ලදී.

ඒ අනුව ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW යන කණ්ඩයම් සදහා සවස 6.00 සිට 9.00 දක්වා පැය 1 යි විදුලි කප්පාදුව සිදු කරනු ඇත.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්