මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ පසුගිය ජූලි 18 වැනිදා නිකුත් කරන ලද හදිසි අවස්ථා නීති කීපයක් සංශෝධනය කර ඇත.

පසුගිය 5 වන දාට අදාළව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එම සංශෝධනයන් සිදු කර ඇති අතර ඒ අනුව සෝදිසි කිරීම් සහ අත් අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365 (අ ) සහ 365 (ආ) වගන්ති ඉවත් කර එම සංග්‍රහයේ 408 සහ 410 සිට 420 දක්වා වගන්ති හදිසි නීති වලට අදාලව ඇතුළත් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඊට අමතරව මහාධිකරණයක දී වැරදිකරුවන් වූ විට නියම කරන දණ්ඩන සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබූ හදිසිය නියෝග යටතේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 365, 365 (අ ) සහ 365 (ආ ) වගන්ති ඉවත් කර ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්