ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (23) දිනයට අදාළ ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සහ විකිණුම් මිල නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 356.67 ලෙසත් ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රුපියල් 367.39 ලෙසත් සටහන් වෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්