මේ වන විට පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා ඉහළ මිල ගණන් යටතේ සහල් අලෙවි කරන වෙළෙදුන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට දඩ නියම කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. එහිදී තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් නම් රුපියල් ලක්ෂයේ සිට රුපියල් ලක්ෂ 5 ක උපරිමයක් දක්වා වූ දඩ මුදලක් සහ පුද්ගලික සමාගමක් නම් ඔවුන්ට රුපියල් ලක්ෂ 5 සිට රුපියල් මිලියන 5 ක උපරිමයක් නියම කරන බව එම අධිකාරිය පවසයි.

මීට අමතරව සහල් වැඩි මිලට අලෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

සුගියදා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දේශීය සුදු සහ රතු නාඩු කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 220ක්, දේශීය සුදු හා රතු සම්බා කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 230 ක් සහ දේශීය කීරි සම්බා කිලෝග්‍රෑමයකට රුපියල් 260 ක් ලෙස උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කෙරුණි.

එම නියම කරනු ලැබූ මිලට වඩා වැඩි මිල ගණන් යටතේ වෙළෙඳපොළ තුළ සහල් අලෙවි කරන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්