විදෙස් ශ්‍රමිකයින්ගෙන් මෙරටට ලැබෙන ප්‍රේෂණ සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කර සිටිනවා. මහ බැංකු දත්ත අනුව එය සියයට 50කින් පමණ අඩුවී ඇති බවයි.

2020 සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව එම අඩුවීම පෙන්නුම්කරන බව විදේශීය අංශයේ 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ ක්‍රියාකාරීත්ව වාර්තාව නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ.

2020 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 703 ක් වූ විදෙස්ගත සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ 2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 353 ක් දක්වා අඩුවී ඇති බව එහි දැක්වෙන්නේ.

එහි තවදුරටත් දැක්වෙන්නේ සමුච්ඡිත පදනම මත, 2021 වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ පෙර වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 4,577 ක් දක්වා සියයට 9.3කින් අඩුවී ඇති බවයි.

එහෙත් පසුගිය කාලය තුළදී රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වූ ගණන 2021 වසරේ අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව සැප්තැම්බර් මාසයේ දී 12,274 ක් දක්වා සියයට 38.6කින් වර්ධනය වී තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්