මුදල් ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය ඇස්තමේන්තු අනුව ලබන වසරේදී ජනතාව මත පැටවෙන බදු බර රුපියල් කෝටි 66,200කින් ඉහළ දමා තිබේ.

මෙම වසර සඳහා සංශෝධිත බදු ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 132,500ක් වී තිබූ අතර ලබන වසර වෙනුවෙන් එය රුපියල් කෝටි 198,700ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇත.

මේ අනුව දැනට පවතින වේගවත් උද්ධමණය ලබන වසරේදී තවත් අතිශයින් ඉහළ යනු ඇති බවත් ඒ අනුව එදිනෙදා ජීවිතයට අත්‍යාවශ්‍යවන භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ජනතාවට දරාගත නොහැකි මට්ටමට පත්වන බව මෙම දත්ත මගින් අනාවරණය වේ.

මේ අතර ලබන වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන බදු සහ අනෙකුත් සියලුම ආදායම් රුපියල් කෝටි 228,400ක් වී ඇත.

රජයේ මුළු ආදායම මේ වනවිට ණය වාරික සහ පොලිය ගෙවීමට පමණක් රුපියල් කෝටි 264,600ක් වැය වන බව ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

මේ අනුව රජයේ මුළු ආදායම් සහ ප්‍රධාන ඉක්මවා ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීමට පමණක් රුපියල් කෝටි 36,200ක අමතර ණය ගැනීමට සිදුවී තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්