වාහන ආනයනයට කඩිනමින් වෙළෙඳපොළ විවෘත නොවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා. මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඒ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි වාහන ගෙන්වීම පසුගිය මාර්තු මස නැවැත්තුවා. වාහන ගෙන්වීම සීමාකර තිබෙනවා. මම හිතන්නේ නෑ ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුයි කියලා. සමහරු මා සමග එකඟ වෙන්නේ නැති වෙයි. තවත් මාස 6ක් 7ක් යනතුරු වාහන ආනයනයට කඩිනමින් වෙළෙඳපොළ විවෘත වන්නේ නෑ.”

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්