ජීවන වියදමේ පීඩනය සැහැල්ලු කිරීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ආර්ථිකව දිළිඳු තත්ත්වයේ පසුවන පවුල් හඳුනාගෙන ඔවුන් සඳහා සහන මල්ලක් ලබාදීමට යෝජනා වී ඇත.

එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 15,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබේ.

මේ අතර, ගැබිනි මාතාවන් ට මාස 10ක් දක්වා ලබාදෙන රු 10,000ක් වටිනා පෝෂණ මල්ල මාස 24ක් එනම් වසර දෙකක් දක්වා දීර්ඝ කර අඛණ්ඩව ලබාදීමට යෝජනා කර ඇත.

එම වැඩසටහන සඳහා දැනට වෙන්කර ඇති රුපියල් මිලියන 4,000ක ප්‍රතිපාදනවලට අමතරව රුපියල් මිලියන 1,000ක් වෙන් කර තිබේ.

මේ අතර, කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සඳහා කුඩා සුපිරි වෙළෙඳසැල් ජාලයක් ඇති කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 15,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරේ.

මේ අතර, අතමිට සරු වුණු, පෝෂ්‍යදායි ආහාරවලින් ස්වයංපෝෂිත වුණු පිරිසක් බවට ජනතාව පරිවර්තනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් ගෘහ ආර්ථික සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 31,000ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ.

වැඩිහිටි ප්‍රජාව ආරක්ෂා කිරීම හා විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අයට අවශ්‍ය පහසුම් සැලසීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්