වාහන දඩ මුදල් ගෙවීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කාලය නොවැම්බර් මස 14 වන දිනෙන් අවසන්වීමට නියමිතව ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දී සිටිනවා.

ඒ අනුව, 2021.10.31 දින සිට කරන ලද වැරදි සම්බන්ධයෙන් වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා නොවැම්බර් මස 14 වන දින දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් රහිතව භාර ගැනීමත්, ඉන් පසුව දින 28 දක්වා අතිරේක දඩ මුදල් අයකර භාර ගැනීමත් කරනු බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න සඳහන් කර සිටින්නේ.

එමෙන්ම නොවැම්බර් මස 01 වනදා සිට කරන ලද වැරිදි සම්බන්ධයෙන් වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා සාමාන්‍ය පරිදි දින 14 ගණනය කර දඩ මුදල් භාර ගැනීමත්, දින 28ක් දක්වා වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා අතිරේක දඩ මුදල් අය කර භාර ගැනීමත්, දින 28ක කාල සීමාව ඉක්මවු රථවාහන දඩපත්‍රිකා භාර නොගන්නා බවත් මහජනතාව වෙත දැනුම් දී සිටිනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්