ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් වරායේ සිරවී ඇති අත්යවශ්ය ආහාර අඩංගු බහාලුම් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන්නැයි අග්රාමාත්යවරයා දුන් නියෝගය ප්රකාරව ඩොලර් නිකුත් කිරීම අද සිට ක්රියාත්මක වීමට නියමිතයි.

අද දිනය වන විට වරාය තුළ අත්යවශ්ය ආහාර අඩංගු කන්ටේනර් අටසියයක් පමණ තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට වෙළඳපොළේ කිරිපිටි ඇතුළු අත්යවශ්ය ආහාර වල හිඟයක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඇතැම් වෙළඳසැල්වල කිරිපිටි විකිණීම සම්බන්ධව අවිධිමත් ක්රමවේදය අනුගමනය කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්